ΑΤΟΚΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

2009-09-23 22:35

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 360 προβλέπει την παροχή ατόκων χρηματικών δανείων στους φοιτητές που κάνουν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πλήροφορίες δίνονται στις φοιτητικές μέριμνες των πανεπιστημίων.

 

Άρθρο 1

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις.

1.  Από το ακαδημαϊκό έτος 1983-1984 χορηγούνται από το Κράτος στους φοιτητές που κάνουν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας άτοκα χρηματικά δάνεια για τη διευκόλυνση τους στις σπουδές σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των επομένων διατάξεων.

2.  Τα άτοκα χρηματικά δάνεια χορηγούνται σε όλους τους προπτυχιακούς και μετα­πτυχιακούς φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, εφόσον έχουν εισαχθεί μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1982-83 και εγγραφεί στο επόμενο έτος σπουδών, αφού εξετάσθηκαν και στις τρεις εξεταστικές περιόδους με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του προηγούμενου έτους σπουδών ανεξάρτητα από τη βαθμολογία.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να έχουν υποβληθεί με επιτυχία στις εξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 παρ. 8 του Ν. 1268/82.

α) Οι φοιτητές εκείνοι που θα εγγραφούν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84, θα πρέπει να έχουν επιτύχει στα 4/5 του συνόλου των μαθημάτων των δύο εξαμήνων του προηγούμενου έτους σπουδών, από εκείνο στο οποίο βρίσκονται.

β) Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. δικαιούνται δάνειο, εφόσον πληρούν και τις παρακάτω

προϋποθέσεις.

γ) Το καθαρό μηνιαίο εισόδημα τους δεν ξεπερνάει τον κατώτατο μισθό του ανει­δίκευτου εργάτη, σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση εργασίας που ισχύει κάθε φορά.

δ) Για τους έγγαμους φοιτητές το μηνιαίο εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 25.000 δρχ. προσαυξανόμενο κάθε φορά σύμφωνα με τις Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας ή την Αυτόματη Τιμαριθμική Αύξηση (Α.Τ.Α).

ε) Οι γονείς που δεν έχουν ετήσιο συνολικό καθαρό εισόδημα, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση εισοδήματος, πάνω από 400.000 δραχμές.

Όσοι γονείς έχουν τρία παιδιά, το ετήσιο καθαρό εισόδημα ορίζεται 550. 000 δραχμές, και για περισσότερα από τρία παιδιά, σε 700.000 δραχμές. Αν έχουν δύο ή τρία παιδιά σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ανώτερες Σχολές, το ετήσιο καθαρό

εισόδημα, σύμφωνα πάντοτε με τη φορολογική δήλωση ορίζεται σε 700.000 δραχμές.

Τα παραπάνω όρια ετήσιου εισοδήματος θα προσαυξάνονται κάθε χρόνο κατά 10% από το επόμενο έτος από την ισχύ του διατάγματος αυτού.

Αν το ετήσιο συνολικό καθαρό εισόδημα είναι το μισό από το προβλεπόμενο στις παραπάνω περιπτώσεις, τότε το ποσό του δανείου διπλασιάζεται.

 

Άρθρο 2

Μη δικαιούμενοι δάνειο. Δεν δικαιούνται δάνειο:

α) Όσοι γράφονται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με κατατακτήριες εξετά­σεις ως πτυχιούχοι άλλης Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής. β) Οι Κύπριοι φοιτητές.

γ) Οι αλλοδαποί ομογενείς φοιτητές, εφόσον οι γονείς τους διαμένουν στην αλλο­δαπή και έχουν διπλή υπηκοότητα.

δ) Οι αλλοδαποί - αλλογενείς φοιτητές, ε) Οι στρατευμένοι φοιτητές, στ) Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα φοιτητές.

 

Άρθρο 3

Έκταση.

1.  Το δάνειο που χορηγείται στο φοιτητή για κάθε έτος θα ανέρχεται, με την επιφύ­λαξη της παρ. (δ) του άρθρου 5, στο ποσό των 54.000 δραχμών για όλα τα τμήματα εκτός των φοιτητών των Τμημάτων Οδοντιατρικής, στους οποίους χορηγούνται 72.000 δραχμές. Το δάνειο καταβάλλεται τμηματικά κάθε δύο μήνες σε τριπλότυπη αριθμημένη απόδειξη. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την Γ' Σεπτεμβρίου. Όταν το δάνειο συνάπτεται μετά την 1η Σεπτεμβρίου, οι δόσεις που αναλογούν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της υπογραφής του δανείου, καταβάλλονται αθροιστικά με την υπογραφή.

2.  Κανένας φοιτητής δεν μπορεί να συνάψει δάνεια περισσότερα από τον αριθμό των ετών της υποχρεωτικής φοίτησης.

 

Άρθρο 4

Διαδικασία χορήγησης δανείου.

1.  Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα υποβάλ­λει στη Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη­σκευμάτων έκθεση για το απαιτούμενο χρηματικό ποσό που θα χρειασθεί για τη δια-νειοδότηση. Με βάση αυτά η υπηρεσία εντελλομένων εξόδων (Υ.Ε.Ε) του Υπουργείου Παιδείας εκδίδει χρηματικά εντάλματα προπληρωμής για κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο όνομα του Προϊσταμένου Γραμματείας ή διοικητικού υπαλλήλου του Τμή­ματος που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από τη Σύγκλητο.

2.  Τα χρηματικά εντάλματα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Α.Ε.Ι. με αριθμημένες αποδείξεις.

3.   Κάθε δανειοδοτούμενος φοιτητής υπογράφει ομόλογο σε δύο αντίγραφα, στοοποίο αναφέρεται το ποσό του δανείου.

4.  Αντίγραφα των ομολόγων στέλνονται στο τέλος κάθε χρόνου στο Γενικό Λογι­στήριο του Κράτους.

5.  Το Δ.Σ. του Τμήματος αποφαίνεται, αν συντρέχουν, για κάθε ενδιαφερόμενο, οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείου.

6.  Τα δικαιολογητικά για την έγκριση του δανείου υποβάλλονται μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή του φοιτητή στο Α' έτος ή από της πληρώσεως των προϋποθέσεων του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση (α) και είναι τα παρακάτω:

α) Αίτηση.

β) Βεβαίωση της οικείας οικονομικής Εφορίας για το ετήσιο φορολογητέο εισό­δημα του δανειοδοτούμενου φοιτητή και των γονέων του.

γ) Βεβαίωση του Τμήματος, από την οποία προκύπτει, αν συντρέχουν οι προϋπο­θέσεις του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση (α).

δ) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια αρχή.

 

Άρθρο 5

Επιστροφή του φοιτητικού δανείου.

1. Τα άτοκα φοιτητικά δάνεια εξοφλούνται από τους δικαιούχους σε μηνιαίες δόσεις ίσες με τον αριθμό των ετών δανειοδότησης επί 12.

2.  Τα δάνεια εξοφλούνται στο πλησιέστερο Δημόσιο Ταμείο της κατοικίας του υπο-χρέου μετά την παρέλευση 2 ετών από την ημέρα λήψης του πτυχίου.

3. Όσοι από τους δανειοδοτηθέντες μετά τη λήψη του πτυχίου τους στρατεύονται, ο χρόνος έναρξης επιστροφής του δανείου αρχίζει ένα χρόνο μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που δανειοδοτηθείς πτυχιούχος δεν στρατευθεί μέσα σε δύο χρόνια από τη λήψη του πτυχίου υποχρεώνεται να επιστρέψει το δάνειο.

4.  Για τους προπτυχιακούς δανειοδοτηθέντες φοιτητές, που μετά τη λήψη του πτυ­χίου τους ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή εξωτερικό, ο χρόνος επιστροφής του δανείου αρχίζει 3 χρόνια μετά τη λήψη του πτυχίου τους, ανεξάρτητα αν περάτωσαν ή όχι τις μεταπτυχιακές σπουδές.

5.  Για τους δανειοδοτηθέντες φοιτητές που διακόπτουν τις σπουδές τους για διάφο­ρους λόγους η επιστροφή του δανείου είναι υποχρεωτική και απαιτητή μέσα σε έξι (6) μήνες από της διακοπής. Το Τμήμα ενημερώνει σχετικά το Δημόσιο Ταμείο της περιο­χής της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.

6.  Η λήψη του πτυχίου πρέπει να έχει γίνει από τον ενδιαφερόμενο σε τόσα χρόνια όσο το σύνολο σπουδών προσαυξανόμενο κατά 50%. Εφόσον δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο και μετά τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος, το δάνειο θεωρείται λη­ξιπρόθεσμο και απαιτείται επιστροφή του από τον ενδιαφερόμενο.

7.  Για όσους κατά τη διάρκεια των σπουδών στρατεύονται, η στράτευση δεν θεω­ρείται ως λόγος για τη ληξιπρόθεσμη επιστροφή του δανείου. Για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση η επιστροφή του δανείου αναστέλλεται.

8.  Για όσους φοιτητές διακόπτουν τη φοίτηση για σοβαρούς λόγους υγείας η επι­στροφή του δανείου αρχίζει μετά την παρέλευση δύο (2) ετών. Η προθεσμία των δύο ετών υπολογίζεται από την ημερομηνία αίτησης διακοπής σπουδών λόγω υγείας από το φοιτητή.

9.  Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν την υποχρέωση, μετά την λήψη του πτυχίου των δανειοδοτηθέντων φοιτητών, να στείλουν ονομαστική κατάσταση αυτών με το συνολικό ποσό του δανείου και τις διευθύνσεις της μονίμου κατοικίας τους στο οικείο Δημόσιο Ταμείο για την εξόφληση αυτών.

Αντίγραφο της κατάστασης στέλνουν τα Α.Ε.Ι. και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

10.  Για την είσπραξη του δανείου εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

 

Άρθρο 6

Όσοι φοιτητές παίρνουν το πτυχίο τους με άριστα δεν υποχρεούνται στην επιστροφή του δανείου.

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να στείλουν στο Γ.Λ. του Κρά­τους ονομαστική κατάσταση αυτών που έλαβαν το πτυχίο τους με άριστα προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για την απαλλαγή τους από την επιστροφή του δανείου.

 

Άρθρο 7

Από την έναρξη ισχύος του Διατάγματος αυτού παύουν να ισχύουν τα Προεδρικά Διατάγματα 725/76 (ΦΕΚ 262, τ. Α') και 336/79 (ΦΕΚ 105, τ. Α').

 

Άρθρο 8

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

Πίσω

Αναζήτηση στον ιστότοπο